Privacy Statement Muziekles.nl

Inleiding
In ons Privacy Statement wordt beschreven hoe Muziekles.nl en de bedrijven waarmee Muziekles.nl samenwerkt, jouw gegevens met betrekking tot onze website en alle software, die door of in verband met de diensten van Muziekles.nl worden verschaft (gezamenlijk de 'Service'), worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd, en welke keuzes je hebt met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens.

Muziekles.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Muziekles.nl zich aan de eisen die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Muziekles.nl
Postbus 13048
3507 LA Utrecht
Nederland

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening legt Muziekles.nl persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer je via onze website een profiel aanmaakt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een online formulier invult, jouw interesses opgeeft, op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Muziekles.nl. Daarbij gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gegevens omtrent afgenomen diensten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Daarnaast registreren onze servers automatisch bepaalde logbestandsgegevens, waaronder je webverzoek, je IP-adres, je browsertype, de pagina en URL waar je vandaan komt of waar je de site verlaat, het aantal klikken en je interactie met links op de Service, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en soortgelijke gegevens. We kunnen dergelijke gegevens ook verzamelen door middel van e-mails die we naar onze gebruikers (laten) versturen; deze helpen ons bij te houden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door ontvangers.

Muziekles.nl gebruikt deze gegevens onder meer voor een correcte werking van haar website, de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst met de bezoeker, voor (statistische) analyse, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om bezoekers van (nieuwe) producten en diensten van Muziekles.nl en van zorgvuldig geselecteerde derden (partners) op de hoogte te houden.

Afmelden nieuwsbrief
Muziekles.nl houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Ons online systeem geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op jouw eigen profielpagina.

Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden, zonder dat je hiervoor voorafgaande toestemming hebt verleend. Wanneer je hiertoe toestemming hebt verleend en het niet langer op prijs stelt om aanbiedingen en informatie van derden te ontvangen, kun je je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief en aanbiedingsmail die je van Muziekles.nl of haar partners ontvangt, bevat een afmeldingslink. Door deze link te volgen kun je je uitschrijven voor toekomstige e-mailberichten.

Online profiel
Jouw online profiel maakt onderdeel uit van de website van Muziekles.nl en is daardoor zichtbaar voor andere gebruikers van de website van Muziekles.nl. Om misbruik van de website van Muziekles.nl te voorkomen wordt er toezicht gehouden door medewerkers van Muziekles.nl. Deze toezichthouders hebben toegang tot de profielen van bezoekers en de informatie en gegevens die hieraan gekoppeld zijn.

Doorgifte van persoonsgegevens
In afwijking van het overigens in dit Privacy Statement bepaalde, is Muziekles.nl genoodzaakt om persoonlijke gegevens van één of meer gebruikers aan derden door te geven, wanneer:
a. Muziekles.nl hiertoe op grond van een wettelijke regeling of rechterlijke uitspraak is gehouden, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek;
b. wanneer er een aanleiding is misbruik of wederrechtelijk van de website door één van de gebruikers te vermoeden.

Opslag en beveiliging van verzamelde persoonsgegevens
Beveiliging van door Muziekles.nl verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden door middel van hedendaagse beveiligingstechnieken beschermd. Muziekles.nl spant zich er redelijkerwijs toe in dat de persoonsgegevens van haar gebruikers voldoende veilig worden opgeslagen. Muziekles.nl garandeert echter niet dat de persoonsgegevens van gebruikers niet zullen worden ingezien, gestolen, opgeslagen, gemanipuleerd of (her)gebruikt door onbevoegden. Tevens garandeert Muziekles.nl niet dat de gegevens en informatie van gebruikers niet verloren zullen gaan (bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit of storing). Muziekles.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die je lijdt als gevolg van verlies, diefstal, manipulatie en/of (her)gebruik van de door Muziekles.nl verzamelde en verwerkte gegevens en informatie.

Inzage en correctie van uw gegevens
Je kunt te allen tijde kennisnemen van de persoonlijke gegevens en informatie die Muziekles.nl over je heeft verzameld. Als de gegevens en informatie onjuist zijn, kun je Muziekles.nl verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je richten aan het adres van Muziekles.nl of via e-mail aan info@muziekles.nl. Op dit e-mailadres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Muziekles.nl met jouw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Muziekles.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de werking en inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Muziekles.nl haar dienstverlening aan haar bezoekers verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Muziekles.nl onder meer gebruik van het IP-adres van jouw computer. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Een IP-adres kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. IP-adressen worden in beginsel niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Gebruik van cookies door Muziekles.nl
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestanden) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies:
a. Sessies
Sessies worden weer van je computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
b. Permanente cookies
Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser.
Muziekles.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessies. Muziekles.nl maakt gebruik van permanente cookies om informatie te verzamelen over haar bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Muziekles.nl en zorgvuldig geselecteerde derden. Ook wanneer je inlogt op onze website kan jouw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Advertenties
Voorts is het mogelijk dat de website van Muziekles.nl advertenties bevat die gebruik maken van cookies. Deze houden bij welke advertenties (al) aan je vertoond zijn. Deze cookies worden mogelijk niet door Muziekles.nl zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Links naar andere websites
Op de sites van Muziekles.nl tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Muziekles.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Overdracht activiteiten
Indien Muziekles.nl een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) Muziekles.nl wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Inschakeling van derden
Muziekles.nl kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.

Wijzigingen
Muziekles.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.